Aktualności

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z PROW 2014-2020. O pomoc mogą ubiegać się wnioskodawcy prowadzący inwestycje związane z: racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (nabór w obszarze D).

3 października 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła pakiet zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Do 21 października 2022 roku został wydłużony trwający obecnie nabór wniosków z rozwoju usług rolniczych i leśnych w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997