Aktualności

Nabór wniosków z działania modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z PROW 2014-2020. O pomoc mogą ubiegać się wnioskodawcy prowadzący inwestycje związane z: racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (nabór w obszarze D).

Pomocą objęte będą gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha, które osiągają wielkość ekonomiczną co najmniej 13 tyś. euro i nie więcej niż 200 tyś. euro (dotyczy naboru D).
W przypadku gdy operacja będzie realizowana przez osoby wspólnie wnioskujące, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa osoby wspólnie wnioskującej jest mniejsza niż 13 tys. euro, pod warunkiem że: suma wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie wnioskujących wynosi co najmniej 15 tys. euro, oraz w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie wielkość ekonomiczną wynoszącą co najmniej 13 tys. euro.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych związanych z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie lub budową, modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca. Ponadto pomocą mogą zostać objęte koszy kwalifikowalne związane z zakupem nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, budową albo zakupem elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, wynosi maksymalnie 600 tyś. złotych, z zastrzeżeniem, iż na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem wynosi 250 tyś. złotych.

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997