Aktualności

Modernizacja gospodarstw rolnych – konieczność aktualizacji wniosków

Jak podała ARiMR w terminie od 05-09-2014 do 03-11-2014 roku należy dokonać aktualizacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie pomocy złożonych w 2011, 2012 i 2013 roku w ramach działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Aktualizacji danych muszą dokonać osoby, których wnioski znalazły się na tzw. „białych listach” na dzień 23 lipca 2014 r. oraz nie doręczono im pisma o odmowie przyznania pomocy przed dniem 4 września 2014 roku. Wnioskodawca aktualizuje w podanym powyżej terminie dane dotyczące ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz inne dane, które uległy zmianie w związku ze zmianą stanu faktycznego. W przypadku braku aktualizacji wniosku ARiMR pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Po aktualizacji danych, wnioski o przyznanie pomocy zostaną uszeregowane w kolejności wynikającej z liczby punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Powstanie jedna ogólnopolska lista przysługiwania pomocy obejmująca wnioski złożone w latach 2011-2013. Ponadto jeżeli wniosek nie uzyska minimum 3,5 pkt-u na podstawie kryteriów wyboru operacji, określonych w rozporządzeniu, agencja pomimo złożenia aktualizacji wniosku nie przyzna wnioskodawcy pomocy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997