Aktualności

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Od 1 grudnia do 30 grudnia 2020 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z PROW 2014-2020. O pomoc mogą ubiegać się wnioskodawcy prowadzący gospodarstwa, które użytkują co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000.
Pomocą mogą zostać objęte koszy kwalifikowalne związane z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych lub budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych budynków na budynki inwentarskie. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. „Młody Rolnik” może liczyć na wyższy poziom wsparcia, który stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych. Limit pomocy na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 500 tys. zł.

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997