Aktualności

Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020

Od 31 marca do 29 maja 2020 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z PROW 2014-2020. O pomoc mogą ubiegać się wnioskodawcy prowadzący inwestycje związane z: racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (nabór w obszarze D).

Pomocą objęte będą gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha, które osiągają wielkość ekonomiczną co najmniej 13 tyś. euro i nie więcej niż 200 tyś. euro (dotyczy naboru D). Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych związanych z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie lub budową, modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca. Ponadto pomocą mogą zostać objęte koszy kwalifikowalne związane z zakupem nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, budową albo zakupem elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997