Aktualności

Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020

Prezes ARiMR ogłosił termin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać do ARiMR w terminie od 19 października do 17 listopada 2015 roku.

O pomoc mogą ubiegać się wnioskodawcy prowadzący inwestycje związane z:

  •          rozwojem produkcji prosiąt,
  •          rozwojem produkcji mleka krowiego,
  •          rozwojem produkcji bydła mięsnego.

Pomocą objęte będą gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha, które osiągają wielkość ekonomiczną co najmniej 10 tyś. euro i nie więcej niż 200 tyś. euro. Ponadto w/w gospodarstwa muszą prowadzić działalność rolniczą w celach zarobkowych i uzyskać w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku przechód ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tyś. złotych udokumentowany fakturą VAT, fakturą VAT RR lub wydrukiem paragonu fiskalnego kas rejestrujących lub dokumentacją podatkową podatku dochodowego.

Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych związanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem), lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie (w tym ich wyposażeniem) lub budową, modernizacją  magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca (w tym ich wyposażeniem).

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997