Aktualności

Premie dla młodych rolników PROW 2014-2020

Od 31 marca do 29 maja 2021 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z PROW 2014-2020. O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat, posiada kwalifikacje zawodowe lub zadeklaruje ich uzupełnienie, stała się właścicielem lub posiadaczem 1 ha użytku rolnego (jednak nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Pomoc przyznaje się w wysokości 150 000,00 złotych w dwóch ratach. Pierwsza rata wypłacana jest w wysokości 120 000,00 zł, druga zaś 30 000,00 zł. Pomoc może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Aby wniosek mógł być oceniany przez ARiMR wnioskodawca musi uzyskać co najmniej 8 punktów.

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997