Aktualności

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 31 marca do 29 maja 2021 roku w ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” finansowanego z PROW 2014-2020.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tyś. euro
  • w gosp. którego jest posiadaczem prowadzi w celach zarobkowych , osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej z wyłączeniem chowu i hodowli ryb
  • jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  • nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarto umowę o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność:

a) w ramach działań „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

b) na objęte programem operacje typu:

−  „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” lub

−  „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, lub

− „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”;

  • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.

Pomoc przyznaje się w wysokości 60 000,00 złotych (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i wypłaca się ją w dwóch ratach:

  • I rata wypłacana jest w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 000,00 zł),
  • II rata wypłacana jest w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 000,00 zł).

Pomoc może być przyznana, jeżeli biznesplan przewiduje wydatki dotyczące działalności  rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych  w gospodarstwie w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 80% kwoty pomocy. Aby wniosek mógł być oceniany przez ARiMR wnioskodawca musi uzyskać co najmniej 7 punktów.

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997