Aktualności

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych i leśnych

Od 7 lipca do 19 sierpnia 2022 r. w ARiMR będzie można składać wnioski o wsparcie na rozwój usług rolniczych i leśnych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z PROW 2014-2020.
Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania będzie mogła skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W tym naborze zakres usług objętych wsparciem został rozszerzony o nowe kody PKD. W planowanym naborze wachlarz działalności objętych wsparciem został rozszerzony o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych. Dodatkowo działalność, którą może świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji lub wykorzystania technologii cyfrowych.
W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Pomoc finansowa przyznawana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% poniesionych kosztów (usługi rolne i leśne). Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych oraz tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych wysokość refundacji będzie wynosiła 65% poniesionych kosztów. Maksymalna wysokość pomocy o jaką może ubiegać się beneficjent wynosi 500 tyś. złotych.
O kolejności przysługiwania pomocy decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

Chętnych zainteresowanych przygotowaniem wniosku zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997