Aktualności

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych PROW 2014-2020

świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w ramach następujących kodów PKD:
• 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,
• 01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
• 01.63.Z – działalność usługowa następująca po zbiorach.
Pomoc może być przyznana tylko tym podmiotom, które wykonują działalność w jednym w w/w kodów PKD przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu zalicza się również okres w którym działalność gospodarcza została zawieszona. O pomoc nie mogą ubiegać się beneficjenci, którym przyznano pomoc finansową w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013.
Pomoc finansowa przyznawana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50% poniesionych kosztów. Maksymalna wysokość pomocy o jaką może ubiegać się beneficjent wynosi 500 tyś. złotych.

Osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku zapraszamy do współpracy.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997