Aktualności

Zmiany w PROW 2014-2020

3 października 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła pakiet zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Zmiany w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Podwyższenie kwoty pomocy w obszarach A-D. Podwyższone będą kwoty pomocy z 900 tys. zł do 1 mln zł – rozwój produkcji prosiąt (nabór A), z 500 tys. zł do 600 tys. zł (przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, z 200 tys. zł do 250 tys. zł) – rozwój produkcji mleka krowiego (nabór B), rozwój produkcji bydła mięsnego (nabór C), racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (nabór D).

Zmiany w działaniu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

Podwyższenie kwoty pomocy z 100 tyś. zł do 150 tys. zł.

Ponadto ARiMR ogłosi i przeprowadzi dodatkowy nabór, na działanie „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” (nabór F). W ramach nowego naboru będzie można uzyskać wsparcie na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym które będą wytwarzały energię z promieniowania słonecznego oraz magazyny tej energii. Ponadto inwestycje będą mogły dotyczyć także inteligentnych systemów zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła. Wyprodukowana energia z promieniowania słonecznego będzie zużywana do obsługi urządzeń występujących w gospodarstwie rolnym, np. system oświetlenia, czy wentylacji. Pozwoli to uniezależnić budynki gospodarcze od dostaw tradycyjnie wytwarzanej energii.
Wsparcie, które będzie można uzyskać, to:
• 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo,
• 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie będzie mogła przekroczyć 150 tys. zł.

Kontakt

EURODOTACJE Marek Litwinek

505 518 997